ปฏิวัติประชาธิปไตยสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

  • Main
  • ปฏิวัติประชาธิปไตยสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ปฏิวัติประชาธิปไตยสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

สุพจน์ ด่านตระกูล
Որքա՞ն է ձեզ դուր եկել այս գիրքը:
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլի որակը:
Բեռնեք գիրքը` գնահատելու դրա որակը
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլերի որակը:
ปฏิวัติประชาธิปไตยสยาม 24 มิถุนายน 2475
สุพจน์ ด่านตระกูล
คณะราษฎร

เขียนโดย "สุพจน์ ด่านตระกูล"

พิมพ์โดย "สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย)"

หนา 70 หน้า 

จากลัทธิล่าอาณานิคมและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เป็นผลผลักดันให้ราษฎรส่วนหนึ่งได้สัมผัสกับระบอบทุนนิยม ประกอบกับคนไทยส่วนหนึ่งที่เคยไปศึกษาหรือรับราชการ ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ และได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในประเทศนั้นๆ ที่มีหลักการว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เสรีภาพของบุคคล ความเสมอภาคของสังคม รัฐโดยกฎหมาย และรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้ง ทำให้คนไทยรักชาติเหล่านั้น อยากเห็นประเทศชาติของตนเจริญก้าวหน้าเช่นนานาอารยประเทศ พร้อมกับรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้เกิดขึ้น และเป็นเรื่องราวภายใต้หนังสือ “ปฏิวัติ ประชาธิปไตยสยาม 24 มิถุนายน 2475

Տարի:
2009
Հրատարակում:
2
Հրատարակչություն:
สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม(ประเทศไทย)
Լեզու:
thai
ISBN 10:
6119020802
ISBN 13:
9786119020801
Ֆայլ:
PDF, 17.21 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2009
Կարդալ Առցանց
Փոխարկումը դեպի կատարվում է
Փոխարկումը դեպի ձախողվել է